ЕР ОСТИ ИНШООТЛАРИНИНГ СЕЙСМИК КУЧЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИНИ ТЎЛҚИН ДИНАМИКАСИ УСУЛЛАРИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ 2-ҚИСМ

Tayanch so'zlar

Калит сўзлар: тўлқин динамикаси, гармоник тўлқинлар, цилиндрик қобиқ, ер ости тоннели, қовушқоқ – эластик, тўлқин тарқалиши, сонли усуллар, эркин сирт.

Annotatsiya

Аннотация. Ушбу мақола 2 қисмдан иборат бўлиб, уларда динамик кучлар таъсирида чуқур ўрнатилмаган тоннелларнинг кучланганлик – деформацияланганлик холатини ўрганишга бағишланган адабиётларнинг қисқача таҳлили келтирилган, адабиётлар таҳлили асосида хулосалар қилинган. Тўлқин динамикасининг усуллари ярим текислик ёки фазода жойлашган кучланганлик концентрациясининг бир қатор текис масалаларини ечишга имкон беради. Аммо, ер ости иншоотларини сейсмик таъсирларга ҳисоблашда муҳитнинг қовушқоқэластиклик хусусиятларини эътиборга олмаслик катта хатоликлар юзага келишига сабаб бўлиши мумкин.

Download