2-JILD, 11-son, 2022-yil. Xalqaro nazariy va amaliy tadiqiqotlar jurnali 2.11Maqolalar


Xalqaro nazariy va amaliy tadiqiqotlar jurnali 2.11


Download

YOʼLBOP SEMETBETONNING LOYIXA YOSHINI BELGILASH


Download

ЕР ОСТИ ИНШООТЛАРИНИНГ СЕЙСМИК КУЧЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИНИ ТЎЛҚИН ДИНАМИКАСИ УСУЛЛАРИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ 2-ҚИСМ


Download

AVTOMOBIL KO’PRIKLARINING ORALIQ QURILMALARINING DINAMIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASHNING XOZIRGI XOLATI


Download

ELEKTROVOZLARNING TORTISH ASENKRON MOTORLARINI BARTARAF ETISHDA SINOV VA FUNKTSIONAL DIAGNOSTIKANING AFZALLIKLARI


Download

OʻZBEKISTON MILLIY GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMINING QONUNIY ASOSLARI VA INTERAKTIV XIZMATLARI


Download

SHAG`AL-QUM ARALASHMASIGA SEMENT VA BITUM EMULSIYASI BILAN ISHLOV BERIB YO`L ASOSINI QURISHNING USLUBLARI


Download

УРГАНЧ ШАҲРИ ЖАМОАТ ТРАНСПОРТИДА ЙЎЛОВЧИЛАР ОҚИМИНИ ЎРГАНИШ


Download

БАЛИҚ МОЙИДА АНИҚЛАНГАН ВИТАМИНЛАР ВА БОШҚА ФИЗИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАР


Download

AMMONIY NITRATNING SUVDAGI ERITMALARIDA UCHKALSIY FOSFATNING ERISHINI O'RGANISH


Download

KREDIT TАSHKILOTLАRI KАPITАLINI OSHIRISH BOʼYICHА YEVROPА ITTIFOQI MАMLАKАTLАRI TАJRIBАSINI TАHLILI


Download

ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ


Download

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI BOSHQARISHDAGI INNOVATSIYALARNING SAMARADORLIGI


Download

IQTISODIYOTDA MARKETING INNOVATSIYALARI: MUAMMOLAR VA TARAQQIYOT ISTIQBOLLARI


Download

KORXONA FAOLIYATIDA NIZOLI VAZIYATLAR, ULARNI KAMAYTIRISH VA BOSHQARISH YOLLARI


Download

“AVTOOYNA” MChJDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH


Download

BIZNES TIZIMIDA RAQAMLI MARKETING


Download

RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O‘ZBEKISTONDAGI HOLATI VA UNDA XALQARO REYTINGLAR AHAMIYATI


Download

OʼZBEKISTON EKSPORTCHILАRINI BАNK TOMONIDАN QOʼLLАBQUVVАTLАSH MАSАLАLАRI


Download

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОТИВАЦИОН МЕХАНИЗМЛАР, УЛАРНИНГ РОЛИ ВА АҲАМИЯТИ


Download

POYAFZАL BOZORIDА MARKETING TАDQIQOTLАRIDАN FOYDАLАNISHNI TАHLIL QILISH


Download

ISHLAB CHIRISH JARAYONLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARДАН FOYDALANISH


Download

IQTISODIYOTDА INNOVАTSION JАRАYONLАR RIVOJLАNISHINI DАVLАT TOMONIDАN RАGʼBАTLАNTIRISH


Download

KORXONA ISH FAOLIYaTINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA SODDALASHTIRUVCHI BIZNES-JARAYONLARNI QO‘LLASH XUSUSIYATLARI


Download

ZAMONAVIY BANK TIZIMI: KAPITAL BOZORIDAGI DEFI MODELLARI


Download

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XUSUSIY BIZNESNING O‘RNI


Download